Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

niedoopisania
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
— Tumblr
Reposted fromSalute Salute viabadblood badblood
niedoopisania
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
niedoopisania
(...) myśli można powtarzać w nieskończoność, w przeciwieństwie do słów.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry video są o miłości"
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson viabadblood badblood
niedoopisania
8722 4b13
Reposted fromliczbapi liczbapi viabadblood badblood
niedoopisania
9212 47c3
niedoopisania
9314 b5b8
Reposted fromTenSigis TenSigis viabadblood badblood
niedoopisania
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadblood badblood
niedoopisania

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viabadblood badblood
niedoopisania
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted frommilsabelle milsabelle viabadblood badblood
niedoopisania
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viabadblood badblood
niedoopisania
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
7471 d350
niedoopisania
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
niedoopisania
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viadaniellss daniellss
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
2638 77e3

4gifs:

Stray dog gets comfortable at an outdoor concert. [video]

Reposted frombuckybee buckybee viabadblood badblood
niedoopisania
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viabadblood badblood
niedoopisania
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viabadblood badblood
niedoopisania
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl