Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

7662 2791 500

this is so amazing look at how the fingertips are changing

niedoopisania
niedoopisania
0616 d9fc 500
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
0353 dbf0
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
4625 721b
Reposted frommysterious mysterious vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
niedoopisania
9521 3aec
niedoopisania
- Znów jesteśmy przyjaciółmi? – spytał z szerokim uśmiechem.
Ujęłam jego policzek w dłoń i powiedziałam bardzo poważnie:
– Nigdy nie byliśmy tylko przyjaciółmi.
Spoważniał.
– Wiem.
— Mia Sheridan
niedoopisania
8816 9c04
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne

July 06 2017

niedoopisania
niedoopisania

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
niedoopisania
4340 f41b
niedoopisania
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadblood badblood
niedoopisania
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain
niedoopisania
8361 ce26 500
Reposted fromhagis hagis vialaparisienne laparisienne
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

4659 2bbf 500
niedoopisania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl