Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

6690 2f54 500
Reposted fromstarlordsquill starlordsquill viabadblood badblood
niedoopisania
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viabadblood badblood
niedoopisania
niedoopisania
1631 74ad 500
niedoopisania
8028 06ac 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapoem-orgy poem-orgy
niedoopisania
1571 fc62 500
Reposted fromlifeistragic lifeistragic viapoem-orgy poem-orgy
niedoopisania
4510 0e2f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapoem-orgy poem-orgy
niedoopisania
5463 72e8
niedoopisania
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
niedoopisania
9493 e379
Reposted fromstrangeee strangeee viaMagnolia11 Magnolia11
niedoopisania
 To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. 
— B. Rosiek
niedoopisania
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapoem-orgy poem-orgy
niedoopisania
6909 b603 500
Reposted frompierdolony pierdolony viapoem-orgy poem-orgy
niedoopisania
6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize viapoem-orgy poem-orgy
niedoopisania
niedoopisania
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viabadblood badblood
2186 c09a
Reposted fromzamulasz zamulasz viabadblood badblood
niedoopisania

Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?

— Jodi Picoult "To, co zostało"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaesperance esperance
niedoopisania
Ty jesteś taką kobietą z filmów. Przeżyłaś wiele, złamano Ci serce i przestałaś wierzyć w miłość. Wiesz jak kończą się takie filmy? Happy endem. Tak, Ty na taki zasługujesz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaesperance esperance
niedoopisania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl