Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

niedoopisania
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
niedoopisania
5009 59c3 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
niedoopisania
Wiesz, że ja dopiero przy tobie zrozumiałam, co to znaczy tak naprawdę kochać drugiego człowieka?
— "Przyjaciółki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niedoopisania
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— niewychamowanee.soup.
niedoopisania
5866 e62f
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
8168 1eec
Reposted fromtisiphone tisiphone viairmelin irmelin
niedoopisania
niedoopisania
1185 1d81
For Alice
From the White Rabbit
Come back sometime!
Year 1865
Reposted fromMeshirr Meshirr viairmelin irmelin
niedoopisania
2131 4685 500
Reposted fromFero Fero viairmelin irmelin
niedoopisania
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
niedoopisania
3173 d1db
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
niedoopisania
5902 65ff 500
Reposted fromtfu tfu viabadblood badblood
niedoopisania
6257 9f05 500
Reposted frommerkaba merkaba viabadblood badblood
niedoopisania
4873 e55f 500
Reposted fromteijakool teijakool viabadblood badblood
niedoopisania

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabadblood badblood
niedoopisania
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viabadblood badblood
niedoopisania
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
niedoopisania
niedoopisania
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viabadblood badblood
niedoopisania
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl